Nyt

Udlændinge- og Integrationsudvalget har i et bilag (nr. 198) i Folketinget den 29. juni 2018 modtaget en oversigt hvad der er sket med de såkaldte flygtninge siden 1997.

Samlet set er der kommet 105.000 personer til Danmark der har fået asyl eller er blevet familiesammenført med en der har fået asyl. Tallene omfatter ikke følgende fødsler, men kun opholdstilladelser.

Her er uddrag af analysen som er på 27 sider. Man bør bemærke det primært er personer fra islamiske konfliktområder der kommer til Danmark og når man ser på deres alderssammensætnng er det primært yngre som er under 40 år. Derfor skal man når man sammenligner udlændinge med antal danskere altid gøre det med samme aldersgruppe. Ellers ser gruppen mindre relativt ud end den er.

“Hvor mange med flygtningebaggrund er kommet hertil?1Siden 1997 er der kommetca. 105.000 flygtninge og familiesammenførte tilflygtningetil Danmark,jf. figur 1”

“9 ud af 10(95.000personer)boede fortsat i Danmark pr. 1. januar 2018. Denstørste gruppe (1 ud af 3) er syrere, og de fleste er kommet til Danmark i forbindelse med den seneste flygtningekrise”

“Hvad lever flygtninge af? 37 pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtningevar i lønmodtager-beskæftigelse i 4. kvartal 2017. Tallet var44 pct. for mændene og 28 pct. forkvinderne.”

“Næstenhver anden flygtning og familiesammenført til flygtningpå 18-64 årvarpå offentlig forsørgelseultimo 2017. Blandt de nytilkomne udgør andelen afoffentligt forsørgede 55 pct. og blandt dem, der har været længst (16-20 år) i lan-det, er andelen 45 pct.1 ud af 5 med flygtningebaggrund (ca. 4.500 personer), som har opholdt sig iDanmark i 16-20 år, er på førtidspension og kommer dermed ikke ud på arbejds-markedet.”

“I perioden 1997-2017 er der meddelt knap 80.000 opholdstilladelser til asyl mv. ogomkring 46.000 tilladelser til familiesammenførte til flygtninge. Familiesammenfø-ring til flygtninge omfatter 22.000 tilladelser til ægtefæller og 24.000 til mindreårigebørn.”

“Omkring 33.800 personer, som svarer til 1 ud af 3 personer med flygtningebag-grund, som er kommet til Danmark i løbet af de seneste 20 år, har syrisk oprindel-se,jf. figur 5.15 pct. (16.000 personer) kommer fra Irak, og 12 pct. (godt 12.300personer) er fra Afghanistan. Somaliere (8 pct. eller ca. 8.800) og iranere (5 pct.eller 5.500) er hhv. 4. og 5. største oprindelsesgruppe.”

“Ca. 9 ud af 10 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge var under 40 år vedindvandring til Danmark, hvoraf lidt under halvdelen er børn under 18 år,jf. figur 6.”

“Generelt udgør voksne i alderen 18-39 år den største aldersgruppe blandt ny-ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Undtagelsen er perioden2002-2006, hvor den største gruppe var børn under 18 år.”

“Omkring 95.000 ud af de 105.000 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge,der er kommet til landet i de seneste 20 år, boede fortsat i Danmark pr. 1. januar2018. 8.400 er udrejst og godt 1.250 er døde.”

Se man på årstilgangen er det ikke overraskende 2014, 2015, 2016 og 2017 der skiller sig ud, men i ingen af årene er tilstrømningen tilnærmesvis tæt på nul.

“Figur 11. Personer med flygtningebaggrund, indvandret siden 1997, fordelt på opholdsgrundlagog indvandringsår, pr. 1. januar 2018, pct.”

“Jo længere tid flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opholder sig i Dan-mark, jo mindre sandsynligt bliver det, at de udvandrer.”

Folketinget – Bilag 198 – 2017/2018

ANNONSE

Mest læst