Kommentar

Med jævne mellemrum bringer pressen nyheder om, at ikke-vestlige (muslimske) indvandrere klarer sig langt bedre end højrefløjen påstår, og at det faktisk slet ikke står så skidt til med integrationen, som mange vil gøre det til.

Sidste år bragte Information f.eks. nyheden om, at islam efter RUC-undersøgelse ligefrem var befordrende for integrationen, – og for nylig gik tænketanken Kraka all in i en undersøgelse , der viste, at muslimske friskoler er bedre til integration end den danske folkeskole: indvandrerbørn på muslimske friskoler scorer nemlig højere karakterer end de gør i folkeskolen.

Inden man begynder at læne sig tilbage i tryg forvisning om, at den hellige grav er velforvaret og mere islam er vejen til integration, bør man kaste et blik på tallene fra Danmarks Statistik . De taler nemlig deres eget tydelige sprog – og endda mere end det: Danmarks statistik regner nemlig ikke personer for indvandrere eller efterkommer af indvandrer, hvis blot en af forældrene, der er født i Danmark også har dansk statsborgerskab. Det efterlader et stort mørketal, da børn efter de muslimer, hvor blot den ene part har opnået statsborgerskab  – og det er mange – tæller som danskere i statistikken, ikke som efterkommere.

ANNONSE

Danmarks statistiks tal ligger derfor efter al sandsynlighed i den lave ende – men det er galt nok endda. Lad os se på nogle nøgletal:

Bekæftigelsesgraden for muslimer og deres efterkommere er markant lavere end for etniske danskere, selvom efterkommere er mere i arbejde end indvandrere. Generelt er billedet, at 53%  af mændene og 44% af kvinderne i arbejde. Det dækker til gengæld over ret store forskelle, alt efter hvor folk kommer fra: lavest er beskæftigelsesgraden blandt indvandrere fra Afghanistan, Irak, Libanon og Somalia.

Alt er som bekendt relativt, og Krakas undersøgelse af muslimske friskoler skal ses i et meget større perspektiv. For det er et faktum, at muslimske drenge og piger klarer sig markant dårligere ved folkeskolens afgangsprøver end danske drenge og piger. Karaktergennemsnittet for danske drenge og piger er 6,5 og 7,1. De tilsvarende niveauer for muslimske drenge og piger er hhv. 5,1 for drenge og 5,6 for piger.

Den markante forskel på faglige kompetencer fortsætter op gennem uddannelsessystemet: Ser man på muslimernes uddannelsesniveau, har kun 45 pct. af mændene og 63 pct. af kvinderne afsluttet en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse. De tilsvarende andele for 30-årige med dansk oprindelse er hhv. 71 og 80 pct.

Og ser man på hvor mange, der ikke forsørger sig selv, er tallene stærkt foruroligende: både blandt mænd og kvinder er det indvandrere fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak, som har de højeste andele på offentlig forsørgelse. For kvindernes vedkommende er fire ud af fem på offentlig forsørgelse blandt de 30-59-årige indvandrere fra Syrien, Somalia og Libanon.

I den forbindelse skal det understreges, at tallene er fra 2014 – altså før den store flygtninge-/migrationstilstrømning for alvor tog fart. Tilstedeværelsen af syrere i den tunge ende af statistikken for, hvem der ikke forsørger sig selv, giver en ildevarslende indikation på, at heller ikke de syrere, der nu får ophold i Danmark vil kunne forsørge sig selv. Hverken på kortere eller længere sigt.

Endelig bør man også kaste et blik på kriminalitetsstatistikken. Kriminaliteten er nemlig markant højere hos indvandrere – men den nærmest eksploderer blandt deres efterkommere:

I 2014 var kriminalitetet således 48 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 140 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Selv når man standardiserer for socioøkonomiske faktorer, kan kriminalitetsindekset ikke bringes længere ned end til af være henholdsvis 22 pct. og 129 pct. højere end blandt danske mænd.

Og ser man på de enkelte grupper, går det helt galt: Mandlige libanesiske indvandrere og efterkommere, hvoraf en stor del er statsløse palæstinensere, har med 257 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande – og det er EFTER der er standardiseret efter socio-økonomiske faktorer. Mænd med jugoslavisk oprindelse og mænd med oprindelse i Tyrkiet, Marokko og Pakistan har alle indeks, der ligger omkring 200. Den laveste kriminalitet har mandlige indvandrere og efterkommere med oprindelse i USA. Deres indeks er 32 og ligger således langt under gennemsnittet for alle mænd, som pr. definition er 100.

Sammenfattende er der ingen anden konklusion at drage end at personer, der kommer fra lande med muslimsk kultur, klarer sig markant dårligere i et moderne, sekulært samfund, end den oprindelige befolkning. Og de bliver ved med at klare sig dårligere generation efter generation. Og det er målt på alle væsentlige parametre. Hertil skal som tidligere nævnt også lægges et betydeligt mørketal, der med meget stor sandsynlighed vil gøre de reelle tal endnu grellere.

Siden gennemførelsen af Udlændingeloven i 1983 er de talrige – og ofte meget omkostningstunge – forsøg på at integrere den stadigt voksende muslimske del af befolkningen slået fejl, og der er efter mere end 30 år ikke udsigt til, at dette vil ændre sig.

Dette bør man minde Kraka og andre skønmalere om.

ANNONSE