Nyt

Norge: Kamal Akbari, som for to uger siden blev idømt samfundstjeneste for at have voldtaget en 14-årig pige på et skoletoilet, anker nu sin dom.

Akbari blev dømt for voldtægt på toilettet på pigens ungdomsskole i Nordmøre i marts i år, knapt tre måneder efter, at han havde fået asyl i Norge.

Tirsdag aften bekræftede hans advokat, Olav Cecil Bowitz, overfor Document, at dommen er anket.

Kamal Akbari indrømmede i retten, at han havde seksuel omgang med pigen, men benægter, at det skete ved vold eller tvang.

Afghaneren har altså indrømmet ulovlig seksuel omgang med et barn, men hævder, at den var frivillig. Det troede retten ikke på, og der er grund til at tro, at det er baggrunden for hans anke. Fra dommen:

Tiltalte har i retten erkendt at have haft seksuel omgang med forurettede på toilettet i (navn på gerningssted) den 2. marts 2017. Han har benægtet, at han udøvede vold eller tvang for at opnå seksuelt  samkvem. Ifølge tiltalte var det seksuelle samkvem frivilligt. Han har forklaret, at det var forurettede, der først gik ind på toilettet og at hun kyssede ham først.

I og med at strafferammen er på mere end seks år, bliver anken pr automatik taget til følge.

Nordmøre tingsret konkluderede, at straffen i udgangspunktet bør være tre års fængsel for voldtægten, men eftersom retten godtog domfældtes egen påstand om, at han var under 18 år på gerningstidspunktet, kom retten frem til, at han skal for afsoning.

Dette til trods for, at UDI, mente, at Akbari løj om sin alder, og fastsatte fødselsdatoen to år tidligere end han selv havde gjort.

Fra dommen:

I afgørelse fra UDI af 23. december 2016 fik tiltalte medhold i sin ansøgning om beskyttelse. UDI besluttede i afgørelsen at fastsætte tiltaltes fødselsår til 1997. Afgørelsen baseredes på en helhedsvurdering, hvor der bl.a. blev lagt vægt på en vurdering af dr. med. Jens Grøgaard i BarneSak AS efter gennemført tandundersøgelse og røntgenundersøgelse af hånd og håndrod, og oplysninger fra interviews i forbindelse med asylinterview.

Retten lagde imidlertid samme beviskrav til grund som ved afgørelsen af skyldspørgsmål i straffesager, hvor enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte til gode. Dermed så man helt bort fra UDIs aldersfastsæettelse.

ANNONSE

Akbari slap derfor for fængsel, og blev i stedet idømt 420 timers samfundstjeneste, samt til at betale pigen 125.000 kroner i oprejsningserstatning.

ANNONSE