Nyt

Der hersker uenighed om antal angreb mod blålyspersonel i Malmö. Statistikken til Rädningstjänesten syd viser en kraftig reduktion.

Fagforeningen har en helt anden opfattelse af situationen, og mener mange episoder ikke længere rapporteres. Det nævnes blandt andet angreb med raketter. Sådanne situationer er en del af hverdagen, mener fag­forenin­gen.

 

Men Kristof­fer Stig­son, för­bundsstyrelseledamot i brand­män­nens riks­för­bund, menar att siffrorna inte stäm­mer med verk­ligheten.
– Vi har blivit sämre på att anmäla hot och våld. Vi är gan­ska bra på att före­bygga det i Malmö, men vi har också höjt tröskeln för vad vi accepterar. Till exem­pel blev vi beskjutna med raketer på nyår­safton, vilket inte anmäldes. Det är ett stort prob­lem att vi inte tar min­dre hän­delser på all­var, det gör att sta­tis­tiken ser bät­tre ut än verk­ligheten, säger Kristof­fer Stig­son.

—-

Men Per Wid­lundh, för­bunds­di­rek­tör på Räddningstjän­sten syd, kän­ner inte igen sig i fack­ets beskrivn­ing av sit­u­a­tio­nen.

– Våld och hot har i prin­cip försvun­nit. Jag håller inte med om att mörk­er­talet skulle vara högt eller att vår tol­er­ans har ökat. Får vi reda på något anmäls det. Jag lyssnar på vår per­sonal och när jag ser på de inrap­porter­ade arbetsmiljöhän­delserna ser jag inte något större mörk­er­tal, säger Per Wid­lundh.

sydsvenskan.se

ANNONSE