Kommentar

The Last Judgement 1853 John Martin 1789-1854 Bequeathed by Charlotte Frank in memory of her husband Robert Frank 1974 http://www.tate.org.uk/art/work/T01927

Uddrag af en kætters bekendelser

Løgnen om den globale opvarmning er titlen på en film, der blev vist i DR i 2007. På godt og vel tre kvarter anskueliggøres filmens hovedpointer,  nemlig at CO2  ikke er årsag til en  stigning i de globale temperaturer men derimod en følgevirkning,  dernæst gør filmen en del ud af at fortælle, hvordan fokus på narretivet om den menneskeskabte  globale opvarmning  har ført til en hel industri, hvor store pengeinteresser og meningstyranni har været på spil siden Thatcher foreslog at finde på andre energiformer end de fossile brændstoffer.

I årene efter år 2000 har vi set, hvordan (dele af) videnskaben  har solgt sin sjæl til  organisationer som IPCC  og dagligt brugt medierne  til at fortælle os,  at det er menneskets (især Vest-europas) industrialisering og  energiforbrug der ligger bag den stigning i  den globale opvarmning som har fået  apokalyptiske undertoner. –

I øvrigt er der indtrådt en pause i  temperaturstigningen  mellem 1998  og 2013. (1) (2) – Dette ønsker man naturligvis ikke at forholde sig til fra officiel ”videnskabelig” side.  Hele klimaspørgsmålet har i løbet af de sidste ti femten års tid fået karakter af nidkær religiøsitet der bringer tankerne hen på Giordano Bruno og Galileo. Gudskelov har vi andre kilder end massemedierne og de officielt anerkendte organer som IPCC.  Så længe folk her i landet kun orienterer sig ud fra DR og TV2, breder en skråsikker uvidenheden sig om dette emne sig ud til alle afkroge af Danmark iklædt en forbløffende selvsikkerhed!  Men det har utallige gange været påpeget, i hvilket omfang der har været fiflet med tal, modeller og resultater i IPCC, tænk blot på Climategate i 2009 (3)(4) (5) –  Det er altså ikke dokumentation der mangler her.   Man nærmest falder over det. Ole Humlum, Johannes Krüger, Henning Svensmark  med fl.   har alle skrevet om CO2-hypotesens tvivlsomme betydning for det globale klima og  problemerne vedr.  den berømte 97 % konsensus, bedrag, manipulationer, fortielser og løgne flyder omkring i æteren.

ANNONSE

1.  Allerede i  2009 skrev  Ole Humlum (prof. I  fysisk geografi) om Det ustyrlige klima,  at hypotesen om CO2 er postuleret og stærkt overdrevet,  og  i  den nævnte bog gør han en del ud af Solens og skydækkets betydning. ”Faktisk er det således, at hvis man betragter vor planets geologiske forhistorie, hvor atmosfærens CO2-indhold i perioder har været  10-til 15 gange højere end det nuværende, er der intet der klart viser, at CO2  på noget tidspunkt har haft stor indflydelse på den globale temperatur. At den globale temperatur omvendt har haft stor indflydelse på mængden af atmosfærisk CO2 er derimod veldokumenteret” (11)  – I øvrigt skal man være opmærksom på, at en af Darwins pointer netop handlede om, at ændringer i miljø og klima havde været den drivende kraft for arternes gradvise udvikling…  Mao,  så er Jordens geologiske forhistorie fyldt med eksempler på naturlige klimaændringer,  og det menneskelige succeskriterium har altid været evnen til at tilpasse sig og udnytte nye muligheder.

Mht til sol-aktivitet skriver J. Krüger bl.a.:  ”For IPCC er dannelsen af skyer et af de helt store ukendte elementer i klimasystemet, når man skal forudsige fremtidens klima.  Ny banebrydende forskning har imidlertid vist, at der er en reel kobling mellem Solaktivitet, kosmisk stråling og skydannelse,  og at omfanget af det globale skydække har en afgørende indflydelse på det globale klima…..Solens aktivitet og den kosmiske stråling  har langt større indflydelse end hidtil antaget” (8) – Omkring 60% af den kosmiske stråling, der når frem til den nederste del af atmosfæren,  har en meget høj energi, så at selv solskjoldet ikke vil kunne yde beskyttelse mod denne. Disse kosmiske stråler,  som kommer fra verdensrummet,  rammer altså atmosfæren med høj fart, kan sætte gang i dannelsen af skykim, som luftens vanddamp kan fortættes på, hvilket kan føre til dannelsen af lavtliggende skyer, der sender nogle af solens stråler tilbage til verdenrummet.

2. Apropos den store konsensus af forskere der konformt tilslutter sig dogmet om  menneskets skyld i den globale opvarmning, kan Einsteins ord måske bruges:Hvis man ville tilintetgøre relativitetsteorien,  behøvede man ikke at indhente udtalelser fra 100 videnskabsmænd, man behøvede blot en enkelt kendsgerning  Einstein  Dette er et udtryk for Karl Poppers berømte udsagn: .. at videnskaben aldrig beviser, men altid forsøger at modbevise, falsificere. (fx  æterteorien  omkring  år 1900) Ja, det er kun udsagn, som kan falsificeres, der kendetegner videnskab, og som adskiller videnskab fra pseudovidenskab og tågesnak! … Ifølge dette syn kan man aldrig sige om en videnskabelig teori, at den er sand. I forbindelse med klimaspørgsmålet ser vi det stik modsatte.  Her er man optaget af konsensus og gør, hvad man kan for at eliminere eller afvise modstridende synspunkter. Man bør  omvendt søge at modbevise teorien med en enkelt kendsgerning, og kan dette ikke lade sig gøre, har teorien en vis gyldighed.

Mange geologer, geofysikere, oceanografer og glaciologer verden over mener ikke, at størstedelen af nutidens klimaforandringer er menneskeskabte,  de har en anden forklaring på vores varmeperiode: Den udgør simpelt hen en del af en naturlig svingning,  hvor der med ca. 1000 års mellemrum optræder perioder, som er varmere end i dag, det gælder fx  broncealderen, den romerske varmetid og Middelalder-varmen med tilsvarende mellemliggende kuldeperioder – seneste jernalder-kulden og den lille istid mellem 1300  og 1850 ca.  Disse udsving i den globale temperatur kom og gik uafhængigt af atmosfærens indhold af CO2. –

3. Sommerfugleeffekten :

Noget andet er så, at klimaet udgør et kaotisk system,  som man kun med stor usikkerhed kan fremskrive. Et kaotisk system er bl.a. kendt for begrebet Sommerfugleeffekten, som nogle mener er hele humlen i kaos-teorien. Begrebet stammer fra en forelæsning, som den amerikanske matematiker og meteorolog Edward Lorenz holdt i 1972.    Titlen var ‘Predictability: Does the Flab of a Butterfly’s Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?’ som på dansk bliver til noget i retning af ‘Forudsigelighed: Kan et vingeslag fra en sommerfugl i Brasilien forårsage en tornado i Texas?’  – Svaret er bekræftende. En uhyre lille påvirkning kan have en stor og uforudsigelig virkning. Også i systemer, der er knap så komplicerede som vejrsystemerne. Det kan være umuligt at forudse opførslen af selv et simpelt system, der kan beskrives med nogle ganske få matematiske ligninger.      og når IPCC  udfolder sig med at forudsige klimaet i 2050 eller 2100 så er det ren spekulation. Klimaet betragtes som et kaotisk system, og derfor er det i virkeligheden også vanskeligt at fremkomme med seriøse prognoser om fremtidens klima. Det har  IPCC selv ved flere lejligheder peget på. Ikke desto mindre ser vi et indgroet behov for at forsøge.

Når jeg forholder mig  til disse ting mellem himmel og jord,  er det hovedsalig mediernes rolle i  det spil,  der går under navnet den apokalyptisk-globale opvarmning ,  der interesserer mig, et spil der  jævnlig får  plads og tid i medieverdenen sidst og mest markant  under  valget i 2019,  hvor samtlige medier hver dag  kunne fylde den stakkels seer/læser  til han/hun/høn/den segnede … og i så fald kunne man være sikker på en ting:  nemlig at vedkommende ikke orkede at bekymre sig om indvandringen og dens konsekvenser 

Spørgsmålet om CO2s indflydelse er naturligvis større end jeg her kan gøre rede for,  så derfor vil jeg kort konkludere    Den sandsynligste drivkraft  bag de dramatiske klimasvingninger 600 mill.  år tilbage  i tid  er samspillet mellem vores solsystems placering i Mælkevejen og den mængde af kosmisk stråling, som Jorden modtager fra verdensrummet.  Kosmisk stråling og skyer har ringe eller ingen indflydelse på det globale klima, hævdes det fra IPCCs side. Er det politik eller uvidenhed? – Luftbobler i Grønlands indlandsis og det antarktiske isskjold indeholder CO2 og kan derfor fortælle om ændringerne i atmosfærens CO2-indhold flere tusind år tilbage i tiden. Her fremgår det, at CO2 ikke frembringer høje (eller lave) temperaturer,  hvorimod det modsatte er tilfældet. (8)-

1

https://www.bbc.com/news/science-environment-28870988

2. http://punditokraterne.dk/2008/07/16/global-opvarmning-og-ipcc-igen/

3. https://www.nature.com/collections/synrzkgmlf 

4. https://klimarealisme.dk/2021/07/11/climategate/

5  https://www.klimadebat.dk/forum/hackede-cru-mails-d12-e1189.php 

6 https://www.dahl-madsen.dk/2021/09/anmeldelse-af-johannes-krugers-bog-32-myter-om-klimaet-du-ikke-skal-hoppe-paa/

7 https://klimarealisme.dk/2020/05/15/solen-betyder-mere-for-vores-lokale-klima-end-co2-udslippet/ 

8. J. Krüger 32 myter  om klimaet.                                 (2021) 

9. J. Krüger: Klima-fifleri:  En fjer bliver til 97 høns    (2018)

10. J. Kryger: Klima-myten                                               (2016)

11. O. Humlum:  Det ustyrlige klima                              (2009

ANNONSE